ចំនួនអតិថិជន:

ចំនួនអតិថិជនប្រើប្រាស់ទឹក
– រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តសៀមរាប បានបែងចែកអតិថិជនប្រើប្រាស់ទឹកជាបីប្រភេទ៖
– ប្រភេទទី១៖ អតិថិជនប្រភេទលំនៅដ្ឋាន
– ប្រភេទទី២៖ អតិថិជនប្រភេទស្ថាប័នរដ្ឋ
– ប្រភេទទី៣៖ អតិថិជនប្រភេទអាជីវកម្ម
– នៅចុងគ្រាឆ្នាំ ២០១៧ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តសៀមរាប មានអតិថិជនសរុប ចំនួន ៧ ៩៦៧ អតិថិជន ។

ឆ្នាំ ចំនួនអតិថិជន
២០០៧ ៣៥៧៨
២០០៨ ៤៣៥៤
២០០៩ ៤៥៤១
២០១០ ៤៨៤២
២០១១ ៤៨០៥
២០១២ ៤៨០៥
២០១៣ ៥៣២៤
២០១៤ ៥៩៨៩
២០១៥ ៦៦១៨
២០១៦ ៧២៣១
២០១៧ ៧៩៦៧