ប្រព័ន្ធចែកចាយ:

 ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹក
– ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹក ចែកចេញជាពីរផ្នែក៖
– ផ្នែកទី១ គឺបណ្តាញមេនាំទឹក ដោយមានទំហំពី ២៥០មីលីម៉ែត្រ រហូតដល់ ៤៥០ មីលីម៉ែត្រ
– ផ្នែកទី២ គឺបណ្តាញចែកចាយទឹក ដោយមានទំហំពី ៦៣មីលីម៉ែត្រ រហូតដល់ ២១៥ មីលីម៉ែត្រ